Mga Kapanalig, isang hakbang pasulong ang naging aksyon kamakailan ni Pope Francis na baguhin ang doktrina ng simbahan upang hayagang payagan ang mga kababaihan na maging lector at acolytes o altar servers sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Maaaring tanong ng marami sa atin, hindi ba’t dati naman ng tumutulong ang mga kababaihan sa pagdiriwang ng banal na misa? Ano ang binabago nito sa doktrina ng ating simbahan?

Sa Motu proprio na Spiritus Domini o Spirit of the Lord na inilabas ng Santo Papa, binigyang-diin niya na ang mga pagbabago sa doktrina ng Simbahan ay laging nakaugat sa pagkilala sa kahalagahan ng bawat isang binyagang Katoliko. Sabi ng Santo Papa, bagama’t dati nang ginagawa ng mga kababaihan na magbasa o kaya’y umasiste sa pagdiriwang ng misa, at kadalasa’y may basbas ng ating mga obispo, hindi sila maaaring permanenteng hirangin sa mga posisyong iyon kung susundin ang doktrina. Binabago ng Spiritus Domini ang isang  mahalagang talata sa Canon Law na nagsasabing ang mga lay men na nasa hustong edad at may kakayanang naaayon sa decree ng Episcopal Conference ang maaaring maging lectors o acolytes sa pamamagitan ng liturgical rights. Mula sa lay men, binago ito ng Santo Papa at ginawang lay people o mga layko.Sa kasaysayan, itinuturing na preparasyon patungo sa pagpapari ang pagiging lector at altar servers. Ngunit, nakita nating unti-unting nagbago ang paniniwalang ito at higit na naging bukas ang Simbahan sa aktibong pakikilahok ng mga kababaihan. Inaanyayahan tayo ni Pope Francis na tingnan ang Simbahan na binubuo ng bawat babae at lalaki, at bawat isa sa kanila ay kinakailangang malay sa dignidad ng ating pagiging binyagang Kristiyano.  Ang kamalayang ito ang nagbubunsod ng mga pagbabago sa ating Simbahan.

Sapagkat ang Simbahan ay hindi hiwalay sa kaniyang lipunang ginagalawan, sumasabay rin siya sa mga pagbabago rito. Kung dati’y hindi nakikita ang kahalagahan ng mga kababaihan sa labas ng tahanan, ngayon ay tinatayang nasa 49 porsyento na ang mga babaeng nakapagtatrabaho noong 2018 sa buong mundo. Ang pagkilala sa mga pagbabagong tulad nito ang nagluwal sa pinakatatagong lihim ng Simbahan—Ang Panlipunang Turo ng Simbahan. Ito ay bunsod ng pagkilala sa karanasan ng bawat Kristiyano, babae man o lalaki, lalo na silang mga nasa pinakamahihirap na kalagayan. Dagdag pa ni Pope Francis, kinakailangan nating muling tuklasin ang co-responsibility ng bawat isang binyagan sa ating misyon bilang Katoliko.

Sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkakataon sa bawat layko, babae man o lalaki, na maging lector o acolyte, pinalalakas nito ang pakikibahagi nila sa ating Santa Iglesia. Samantala, pinalalalim naman nito ang pagkilala ng Simbahan sa mahahalagang ambag ng mga layko, lalo na ng mga babae. Sa Panlipunang Turo ng Simbahan, ang prinsipyo ng people empowerment o lakas ng mga mamamayan ay kumikilala na ang bawat isa sa ati’y may responsibilidad na makialam at maging aktibo sa ating komunidad, maging sa komunidad sa ating Simbahan. Kaya’t mabigat na hakbang ang ginawang ito ni Pope Francis sapagkat sinasabi nitong maging ang Simbahan ay kainakailangang maging mas malinaw sa pagbubukas nito sa pakikilahok ng mga kababaihan, hindi lamang sa gawa o nakasanayan na ngunit maging sa kaniyang doktrina.

Mga Kapanalig, bilang isang Simbahan, ang papel ng bawat isa sa atin ay mahalaga. Hindi dapat sukatin ang kaniyang magiging ambag sa pagpapalaganap sa salita ng Diyos batay sa kaniyang kasarian. Sabi nga sa Roma 12:4-5, “Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayundin naman, kahit na tayo’y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo, at tayong lahat ay bahagi ng isa’t isa.”

Sumainyo ang katotohanan.