Cultural

Orakulo ng Propeta Laban sa mga Mamamatay-tao /A PROPHETIC ORACLE AGAINST MURDERERS

TAGALOG VERSION :

Ang salita ng Panginoon ay ipinahayag sa akin nang ganito: “Anak ng Tao, itinalaga kita bilang tagapagbantay ng aking bayan. Ipagsigawan ito mula sa ituktok ng kanilang mga tahanan!”

Dumanas nawa kayo ng kasawian, kayong tumatawag sa mga adik na “hindi tao” at nararapat lamang na mamatay. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang husgahan ang mga taong may karamdaman? Sinasabi ninyong may pagpapahalaga kayo sa kinabukasan ng mga kabataan ng bansang ito. Anong kinabukasan ang naghihintay sa kanila kung mamamatay rin lamang sila sa mga eskinita matapos ang “opisyal na operasyon ng pulisya”?

Dumanas nawa kayo ng kasawian, kayong humuhuli at nagkukulong sa mga “drug suspects” nang walang kaukulang kaso, at humihingi pa ng kapalit na salapi mula sa kanilang mga pamilya para sa kanilang kalayaan! Tinatawag ninyo ang inyong mga sariling mga “alagad ng batas” ngunit wala kayong paggalang sa batas! Pinapasok ninyo ang mga kabahayan nang walang “search warrants”; nanghuhuli kayo ng mga suspek nang walang “arrest warrants”; pinipilit ninyong maging “asset” ang mga suspek upang magturo pa ng ibang suspek na agaran ninyong papatawan ng parusang kamatayan!

Dumanas nawa kayo ng kasawian, kayong nagbabaon sa mga kawawang biktima ng droga sa higit na kahirapan at pagdurusa! Kayong hindi gumagalang sa karapatang pantao at sa buhay mismo ng tao. Kayong yumuyurak sa dangal ng iba dahil sila ay mahihirap at walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Kayong mga pumapaslang sa mga adik na para bang pumuksa kayo ng mga manok na tinamaan ng “bird flu”! Hindi ba ninyo naisip na ang karamihan sa mga biktima ninyo ay may mga asawang nabalo at itinutulak ninyo sa kawalan ng pag-asa, at mga anak na naulila at nagiging mistulang mga ligaw na aso at pusa sa mga lansangan, mga batang sumisinghot ng solvent para makalimutan ang gutom?

Dumanas nawa kayo ng kasawian, kayong basta na lamang nagsusuplong sa mga pulis ng mga pinaghihinalaang gumagamit at nagbebenta ng droga, o basta na lamang nagsusulat at nagpapasa ng kanilang mga pangalan sa mga “drop box”, gayong alam ninyong ang “drug watch list” ay ginagamit ding listahan ng mga pinapatay. Nauunawaan ba ninyo na sa ginagawa ninyo, para na rin ninyong pinatawan ng parusang kamatayan ang inyong kapwa? Makinig kayo! May tinig na sumisigaw mula sa langit ng “Nasaan ang iyong kapatid?” at “Ano ang iyong ginawa? Humihiyaw ang dugo ng iyong kapatid mula sa lupa!” (Genesis 4:10)

Dumanas nawa kayo ng kasawian, kayong mga nagsusulong ng giyera kontra droga ngunit pumapaslang naman sa mga biktima nito, sa halip na iligtas sila. Kayong mga nag-utos sa mga alagad ng batas na pumatay gayong ang kanilang sinumpaang gawain ay ang ingatan ang mga mamamayan at ipagtanggol ang kanilang mga karapatan para sa isang ligtas at matiwasay na kapaligiran. Sa aba ninyong mga mapagpaimbabaw na bulag na sumusunod sa kautusang “pumatay ng mga suspek kung sila ay manlaban!” Sa aba ninyong mga mapagpaimbabaw na nagtatanim ng mga ebidensiya upang masabing makatwiran ang pagpatay!

Dumanas nawa kayo ng kasawian, mga mapagkunwari. Tunay nga bang malasakit sa buhay ng mga biktima ang dahilan kung bakit isinisugod pa ninyo sila sa mga ospital para lamang maideklarang “dead on arrival”. Nakakatulog pa ba kayo sa gabi matapos na magsulat ng walang katotohanang “police report,” na nagsasabing nanlaban ang mga hinuli ninyo, gayong alam ng Diyos na hindi iyon totoo? Wala ba kayong mga asawa at anak?

Dumanas nawa kayo ng kasawian, mga may-ari ng puneraryang kasabwat ng mga mamamatay-tao! Kayong mga walang konsensiya, na una pang dumarating sa mga eksena ng krimen, bago pa man tugunan ng mga pulis-imbestigador! Kayong mga napakasipag mag-abang na parang mga buwitre sa bangkay ng pinaslang, kayong mga nananamantala sa kanilang mga pamilyang wala pa sa sarili dahil sa pagkasindak sa malagim na pangyayari. Sinisingil ninyo sila ng walang-bawiang “down payment” at ng labis-labis na halaga para sa serbisyo! Kayong mga mabababang nilalang na nanamantala sa walang kalaban-labang mga nabiyuda at naulila, na namatayan na’y mas lalo pang nababaon sa malalim na hukay ng pagkakautang, dahil sa marubdob na hangaring mabigyan ng disenteng libing ang kanilang kaanak.

Dumanas nawa kayo ng kasawian, kayong walang pakialam at nanonood lamang habang pumapatay ang mga naka-bonnet na salarin sa liwanag ng araw! Kayong mabilis na nagkikibit-balikat at umuusal ng makamandag na bulong, “Kasangkot siguro sa droga iyan!” Kayong mga usyoserong nakatingin lamang sa bangkay na nakahandusay sa semento, nakatitig sa sumabog nilang utak mula sa nawasak na bungo. Kayong nagbabanayad sa pagmamaneho upang masulyapan sila nang mas malapitan, umiiling pa pagkatapos lampasan and bangkay . “Marahil ay kriminal,” ang pagdadahilan mo sa sarili. Kasama sa mga inililigpit para “maprotektahan ang iyong pamilya.” Hindi ka man lang mag-abalang takpan ng kumot o kahit diyaryo lang ang bangkay? Kailan pa namatay ang inyong mga konsiyensiya?

Dumanas nawa kayo ng kasawian, mga nagbibigay ng “due process” sa mga maipluwensiyang taong nagpapasok ng iligal na droga sa bansa na bilyon-bilyong piso ang halaga. Kayong mga kasabwat ng mga smugglers ng droga at mahusay gumawa ng paraan upang makalagpas sa Bureau of Customs ang tone-toneladang shabu. Pinagtatawanan n’yo lamang ang mga nagdedemanda sa inyo dahil nasa inyo ang makinarya ng “legal” na proteksiyon at solusyon! Hindi ba’t mga mamamayan din ng bansang ito ang mahihirap sa mga komunidad na tinutugis na parang mga ulol na aso at pusa? Sila ba’y walang karapatan sa “due process” dahil mahihirap lamang sila?

Dumanas nawa kayo ng kasawian, kayong mga nagtatakip ng mukha sa pamamagitan ng pagsusuot ng bonnet, ski-mask, o helmet, at pumapatay ng mga drug suspek na parang kumakatay lamang kayo ng mga hayop! Walang pakundangang ibinabalot pa ninyo ang inyong mga biktima sa plastic bag at packaging tape at iniiwang naghahabol pa ng kanilang huling hininga. Kayong gumagampan na parang diyos at nagsasabit pa sa leeg ng inyong biktima ng karatulang nagsasaad kung bakit ni’yo sila pinatay. Hindi n’yo alintana na kayo na ang nagsilbing tagapagsakdal, kayo pa rin ang hukom, at berdugo. Alam ng Diyos kung sino-sino kayo!

Dumanas nawa kayo ng kasawian, mga tagapagpatupad ng batas na nagpapanggap na hindi alam kung sino itong mga death squad na sunod-sunod kung pumatay! Dumaraan sila sa inyong mga estasyon, naglalakad nang maramihan sa mga eskinita, nagmamaneho ng mga sasakyang walang plaka, dumarampot, at pumapatay ng mga drug suspek. Pero hindi ni’yo sila nakikita o hinuhuli; hindi ni’yo sila tinutugis o nilalabanan; hindi ni’yo sila iniimbestigahan; hindi kayo umaaksiyon para masolusyunan ang mga kamatayang dulot ng kanilang kriminal na gawain. Paano sila mahuhuli kung kasabwat ang dapat sana’y huhuli?

Dumanas nawa kayo ng kasawian, mga kapitan ng barangay na nakikisabwat din samga pumapaslang! Kayong mga nagpapatay sa mga CCTV camera sa tamang oras, maliban na lamang kung hindi kayo nasabihan ng mga mamamatay-tao bago gawin ang krimen! Ilang beses ba kayong nilapitan ng mga kapamilya ng biktima, humihingi ng mga CCTV footages at sinabihan silang “hindi gumagana ang CCTV?”

Dumanas nawa kayo ng kasawian, mga bangkero na kapalit ng pera’y naghuhulog ng mga bangkay ng mga biktima sa North Harbor, na may pabigat pa sa mga katawan upang hindi lumutang ang mga ito. Hindi man lamang ba kayo nakonsiyensiya ng inyong budhi sa tahasang pagsunod sa utos na “patabain ang mga isda sa Manila Bay”? Paano pa kayo napapatulog ng inyong budhi?

Dumanas nawa kayo ng kasawian, kayong mga tumatawag na “Kristiyano” sa sarili ngunit wala mang lamang ni katiting na pagpapahalaga sa buhay ng mga biktima ng pagpatay, o kahit sa mga paring pinapapatay. Nagagawa pa ninyong makatawa kahit niyuyurakan na ang inyong pananampalataya at tinatawag na tanga ang Diyos! Kayong mga bulag na hibang! Nagsisimba pa mandin kayo para makinig sa Salita ng Diyos; pumipila sa komunyon para matanggap ang Kordero ng Diyos na namatay para sa mga makasalanan, ngunit hinahayaan ni’yo namang mapatay ang mga pinag-alayan Niya ng buhay!

Dumanas nawa kayo ng kasawian, kayong nangangalandakang “pastol” ngunit pinababayaang paslangin ang inyong mga tupa.

Samakatuwid, dahil ang inyong mga krimen ay umabot na sa kataas-taasang kalangitan, at ang mga iyak ng mga namatayang pamilya ng mga biktima ay narinig sa trono ng Awa, dahil kayo ay tinimbang at napag-alamang kulang na kulang; Samakatuwid, ang mga pangalan ninyo ay masusulat sa mga pader ng kaloob-looban ng impiyerno. Matitisod kayo kayo sa mismong mga espadang ginamit ninyo sa pang-aalipusta sa mmga walang kalaban-laban. Mamanahin ng inyong mga anak at mga apo, hanggang sa inyong mga apo sa tuhod ang kasalanan ninyo, hanggang sa ikaapat na henerasyon!

ENGLISH VERSION :

A PROPHETIC ORACLE AGAINST MURDERERS (Following the literary form of the Prophetic Oracles of Judgment in the Old Testament)

If the Israelite prophet Amos or Ezekiel were to prophesy in the Philippines today, this is what he would say:

The word of the Lord came to me thus: ‘Son of Man, I appointed you as a watchman for my people. Proclaim this
oracle from housetops!’

Woe to you who call addicts “non-humans” deserving of death. Who gave you the right to pass judgment on people who are sick? You claim to care about the future of young people in this country. What future awaits them if they end up dead on a street alley after a “legitimate police operation”?

Woe to you who arrest and detain “drug suspects” without charges and extort ransom money from them and their relatives! You call yourselves “law enforcers ” but have no regard for the law! You break into homes without search warrants; you arrest suspects without arrest warrants, you force “drug suspects” to work as assets and force them to point at other suspects for summary execution!

Woe to you who drive the poor victims of drugs more deeply into poverty and misery! You who neither respect human rights nor human lives. You who trample on people’s dignity because they are poor and are unable to defend themselves! You who eliminate addicts like chickens infected with avian flu—do you not care at all that your victims have wives who are driven into despair and hopelessness, and children who end up like stray dogs and cats in the streets, sniffing solvents to forget their hunger?

Woe to you who indiscriminately submit names of alleged “drug suspects” to the police, or casually drop their names in drop boxes, knowing that the “drug watch list” is also used as a “kill list”? Do you even realize that in doing so you are practically pronouncing the death sentence of a fellow human being? Listen! The voice that cries “Where is your brother?” now confronts you and asks, “What have you done? Your brother’s blood cries out from the ground!” (Genesis 4:10)

Woe to you who claim to be waging a war against illegal drugs but are killing its victims instead of saving them! You who order law enforcers to murder when their mandate is to protect the citizens and defend their right to a safe and secure environment. Woe to you who blindly follow unjust and unlawful orders! You who blindly obey the command to “kill drug suspects if they resist arrest!” Woe to you who plant evidences in order to justify murder!

Woe to you who pretend to care about the lives of your victims! You even bother to bring them to hospitals only to have them declared “dead on arrival”! Do you even get to sleep at night after writing a false police report, claiming that they had fought back when God knows they did not? Do you not have wives and children yourselves?

Woe to you funeral handlers who are in cahoots with the murderers. You shamelessly arrive at the crime scenes, way ahead of the police! You who circle around human carcasses like vultures, preying on their families while they are still in a state of shock, charging nonrefundable down-payments and exorbitant funeral services! You low creatures who take advantage of the helplessness of the widowed wives and orphaned children of the victims, pushing them more deeply into the mire of debts just so they could give their dead a decent burial.

Woe to you who just stand by and watch while the masked killers kill their targets in broad daylight! You who dismiss the murder quickly with a toxic whisper: “Must be another drug suspect!” You stare at them sprawled on cold pavement and note the brains spilling out of their shattered skulls. You stall the traffic by slowing down your vehicle to take a close look, shaking your heads as you go your way. “It’s just another one of those low lives anyway,” you reason within yourself. It’s just one criminal less, one of those elements your family is being “protected from”. You do not even bother to cover the cadaver with a blanket or some sheets of newspaper. How long has it been since your consciences died?

Woe to you who would give “due process” to influential people who flood the country with billion-pesos worth of illegal drugs, you rotten vermins who allow tons of shabu to pass through the green lanes of the Bureau of Customs, you who just sneer at your accusers because you have all the means to enjoy legal protection and remedy! Are not the poor who are hunted like rabid dogs and cats in the slums–citizens of this country as well? Are they not entitled to due process because they are poor?

Woe to you who cover your faces with bonnets, ski masks or helmets, and murder drug suspects like chickens! You who wrap up your victims in plastic bags and packaging tapes and leave them still gasping for their last breath. You who play god and even bother to hang on your victims’ necks what you killed them for, not minding at all that you have acted as accuser, judge and executioner–rolled into one? God knows who you are!

Woe to you law enforcers who pretend not to know who these serial-killing death squads are! They pass by your police stations, walk through narrow alleys in big groups, drive vehicles with no plate numbers, abduct and murder “drug suspects”. But you neither see them nor apprehend them; you neither pursue them nor engage them in a firefight; you neither investigate nor bring to a resolution any of the deaths resulting from their criminal operations. How will these criminals be caught if the ones who should be pursuing them are partners in crime?

Woe to you barangay captains who are in collusion with killers! You who turn off street lamps and CCTV cameras on cue, except when the killers have failed to “coordinate” properly with you! How often have the families of your constituents run to you asking for CCTV footages and you’ve given the standard reply, “CCTV not functioning?”

Woe to you boatmen who, for a fee, drop the corpses of victims into the North Harbor with weights tied around their bodies so as to keep them from floating? You who have no qualms about literally following orders to “fatten the fish of Manila Bay”? How can your consciences give you sleep at all?

Woe to you who call yourselves “Christians” but do not care an iota about the victims of extrajudicial killings, or even about priests who are being murdered. You who can still afford to laugh even when your faith is trampled upon and your God is called stupid! You blind fools!! You come to Church and hear the Word of God; you line up for communion to receive the Lamb of God who died for sinners, but you tolerate the murder of those whom he died for! Woe to you who call yourselves “shepherds” but allow your sheep to be slaughtered.

Because your crimes have reached the highest heavens, and the cries of the bereaved families of victims have been heard on the throne of Mercy, because you have been weighed and have been found wanting, therefore your names will be written on the walls of the deepest recesses of the underworld. You will stumble on the very swords you have used as weapons to bully the poor with. Your guilt will be borne by your children and your children’s children down to the fourth generation!